top of page

Vilkår

(siden er under konstruksjon)

TRYGG JURIDISK BISTAND

Våre advokater tilbyr trygg juridisk bistand. Vi arbeider for klientens interesser. Vi gir råd og opplyser alltid om sakens sterke og svake sider, og gir råd som setter klienten i stand til å ta veloverveide og best mulige valg.

Oppdrag vil bli utført i samsvar med innarbeidede kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning og regler for god advokatskikk.

Kontorets saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av våre oppdragsvilkår. Disse blir tilsendt ved etableringen av oppdraget, sammen med en oppdragsbekreftelse.

Spansk Advokat Mouna Sikabi befinner seg på samme adresse som Advokatene Hove & Co.

Priser

Advokat – partner      kr 1.800 – 3.000 (eks. mva), kr 2.250 – 3.750 (inkl. mva).

I tillegg vil noe kontorarbeid kunne bli utført av sekretær, blant annet kopiering. Dette vil bli fakturert etter egne priser.

Honoraret fastsettes ikke nødvendigvis alene på grunnlag av antall timer og en fast timepris, men vil i henhold til Advokatforeningens etiske regler ta hensyn til oppdragets art, tvistegjenstandens størrelse, sakens utfall mv.

Ved mindre oppdrag med klart avgrenset omfang, kan det på forhånd avtales et fast honorar. Eventuelle gebyrer og andre utlegg kommer i tillegg til honoraret.

Fakturering og betaling

Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert ved oppdragets avslutning. Større/løpende oppdrag vil faktureres i terminer eller ved a-konto fakturaer. Større utlegg vil som regel bli krevd innbetalt på forhånd. Eventuelt blir det viderefakturert med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer er netto pr. 10 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

Rettshjelpsforsikring

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av forsikringspolisene.

Det bør undersøkes om dette er aktuelt. I så tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig.

Med mindre klienten selv har søkt rettshjelpsdekning, vil vårt kontor på forespørsel melde saken inn til selskapet og kreve inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Dette forutsetter at klienten gir oss opplysninger om forsikringspolisenummer.

Det presiseres at salærkravet ikke nødvendigvis er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. I slike saker vil klienten som oftest måtte dekke en egenandel. Denne utgjør normalt kr 3 – 4.000 + 20 % av det overskytende beløp.

Fri rettshjelp / fri sakførsel

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand. Denne dekkes av staten.

For enkelte sakstyper er dekning forutsatt av at man er under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser. Inntektsgrensen er per dags dato kr 350.000 for enslige og kr 540 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen er per dags dato kroner kr 150.000.

Statsforvalteren kan i visse tilfeller gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

Stortinget har vedtatt at det skal betales en egenandel i saker hvor det er innvilget fri rettshjelp. Egenandelen er 1 x den offentlige salærsats. Salærsatsen er kr 1.180,-

Ved fri sakførsel er egenandelen på 8 x den offentlige salærsats, per dags dato kr 9. 440,- Alle med en årlig bruttoinntekt over kr 100.000 skal betale slik egenandel. Egenandelen kreves inn av advokaten på forskudd.

I enkelte særskilte sakstyper gis det fri rettshjelp uavhengig av klientens økonomi. Dette gjelder blant annet i enkelte saker etter barnevernloven.

Advokatforeningen

Våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen og har tillatelse til å drive advokatvirksomhet gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. De er således også bundet av foreningens regler for god advokatskikk. Advokatforeningen har etablert et system for oppfølgning av dette regelverket. Det henvises til Advokatforeningens sider. Der finner du en oversikt over hvordan dette systemet håndheves. https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/regler-for-god-advokatskikk/

KONTAKT OSS

SIDER

bottom of page